Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Oog voor kind is opgericht door Miriam Maijers, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77802845.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Cliënt: het te begeleiden/coachen kind
– Ouders: de ouder(s)/verzorger(s) van dit kind (cliënt)
– Coach: Miriam Maijers, eigenaar en oprichter kinderpraktijk Oog voor kind

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met kinderpraktijk Oog voor kind en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met kinderpraktijk Oog voor kind, voor de uitvoering waarvan derden dienen te betrokken.

3. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website van Oog voort kind en/of zijn op te vragen bij kinderpraktijk Oog voor kind.
Leerondersteuning is zonder btw. Trainingen en workshops zijn met 21% btw.
Kort overleg na de begeleiding, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek. Hiervoor wordt het gangbare uurtarief gerekend. Verslaglegging is niet inbegrepen bij een screening/intake. Wilt u een verslag van een screening of andere sessie, dan rekent kinderpraktijk Oog voor kind het gangbare uurtarief.
Kinderpraktijk Oog voor kind behoudt zich het recht voor het tarief te wijzigen op elk gewenst moment. Tariefswijzigingen worden aan cliënten die al in begeleiding zijn, minimaal een maand van tevoren aangekondigd.
Kinderpraktijk Oog voor kind is geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteunt kinderpraktijk Oog voor kind de cliënt en ouders in het voorbereiden van gesprekken met derden.

4. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door ouders voor akkoord getekende intakeformulier door kinderpraktijk Oog voor kind is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer kinderpraktijk Oog voor kind een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
Bij kinderpraktijk Oog voor kind moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kinderpraktijk Oog voor kind kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Ouders dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan kinderpraktijk Oog voor kind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan kinderpraktijk Oog voor kind worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft kinderpraktijk Oog voor kind het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouders in rekening te brengen.
Indien ouders en kinderpraktijk Oog voor kind besluiten tot het starten van de reflexintegratie behandeling geeft de ouder toestemming voor lichamelijk contact ten behoeve van de uitvoering van de reflexintegratie oefeningen. Daarnaast heeft de ouder kennis genomen van RMT via de site en voorlichting bij kinderpraktijk Oog voor kind. Ouder geeft aan bereid te zijn thuis te oefenen met het kind. Door regelmatige oefening ontstaat sneller het gewenste effect.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is de coach/therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach/therapeut kan worden gevergd.
Kinderpraktijk kan u doorverwijzen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van ouders en cliënt.

6. Geheimhouding
De privacyverklaring van Kinderpraktijk Oog voor kind is te vinden op de website www.oogvoorkind.nl.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van ouder en/of cliënt in gevaar brengen, dan zal kinderpraktijk Oog voor kind dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met de ouder besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

7. Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan zowel per email als telefonisch.
Kinderpraktijk Oog voor kind behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

8. Betalingsvoorwaarden
Kinderpraktijk Oog voor kind levert een factuur voor de ouders voor de geleverde dienst zoals overeengekomen is tussen beide partijen.
Facturen dienen door de ouders van de cliënt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op de bankrekening van kinderpraktijk Oog voor kind zoals vermeld op de factuur.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt kinderpraktijk Oog voor kind een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is kinderpraktijk Oog voor kind gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van kinderpraktijk Oog voor kind is kinderpraktijk Oog voor kind genoodzaakt de vorderingen die zij op de ouders heeft uit handen te geven aan derden.
De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de ouders.
Bij een betalingsachterstand is kinderpraktijk Oog voor kind gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

9. Aansprakelijkheid
Kinderpraktijk Oog voor kind is verplicht tot inspanning. Dit betekent dat kinderpraktijk Oog voor kind alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die de ouder neemt voor de ouder en de cliënt zijn altijd eigen verantwoordelijkheid.
Het advies van kinderpraktijk Oog voor kind is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kinderpraktijk Oog voor kind is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door kinderpraktijk Oog voor kind, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van kinderpraktijk Oog voor kind. Dit is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.
Kinderpraktijk Oog voor kind kan de trampoline inzetten tijdens de sessies, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken die hiermee gebeuren. Het gebruik van de trampoline is voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

10. Klachtenprocedure
Kinderpraktijk Oog voor kind stelt alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Hierover kunt u in gesprek gaan met kinderpraktijk Oog voor kind. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

11. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen ouders en kinderpraktijk Oog voor kind waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.oogvoorkind.nl en bevinden zich bij de behandelovereenkomst. Ook zijn deze voorwaarden altijd in te zien in Kinderpraktijk Oog voor kind. Op verzoek mail ik u deze voorwaarden nogmaals.